Takeshi Masu - Filmography (Jissoji)

1981
- Gaki teikoku (aka Empire of Kids)
1996
- That's Cunning! Shijo saidai no sakusen
1998
- "Kurenai" (TV series)
1999
- "Rasen" (aka "The Spiral") (TV series)
- Hypnosis (aka Saimin, aka The Hypnotist)
2001
- Quartet

[Back to Hypnosis] [Home] [Email]