Makoto Inamiya - Filmography (Captain)

1999
- Kikujiro no natsu (aka Kikujiro)
- Zero Woman: Saigo no shirei (aka Zero Woman Returns)
2000
- Wild Zero

[Back to Wild Zero] [Home] [Email]