Kazuyoshi Kumakiri (director)

1997
- Kichiku dai enkai (aka Banquet of the Beasts)
2001
- Sora no ana (aka Antenna, aka Hole in the Sky)

[Back to Kichiku dai enkai] [Home] [Email]