Hideshi Hino – Filmography (Director)

1985
- Za ginipiggu 2: Chiniku no hana (aka Flower of Flesh and Blood, aka Guinea Pig: Flower of Flesh and Blood)
1988
- Za ginipiggu 4: Manhoru no naka no ningyo (aka Guinea Pig: Mermaid in a Manhole)

[Back to Mermaid in a Manhole] [Home] [Email]