Ha Ji-weon (Zhi-yuan/Ji-won)

2000
- Jinshil game (aka Truth Game)
- Donggam (aka Ditto, aka Remember Me)
- Gawi (aka Horror Game Movie, aka Nightmare, aka Scissors)
2002
- Phone
- Saekjeuk shigong (aka Sex Is Zero)
[Back to Gawi] [Back to Phone] [Home] [Email]