Fumiyo Kohinata - Filmography (Hamada Kunio, Yoshimi's ex-husband)

1998
- Ring 2 (aka Ringu 2)
- Ai o kou hito (aka Begging for Love)
1999
- "Ringu: Saishuu-shô" (aka "Ring: The Final Chapter") (TV series)
- Audition (aka Odishon)
2000
- Kaza-hana
2001
- Kasei no kanon (aka The Mars Canon, aka Canon on Tuesday)
2002
- Dark Water (aka Honogurai mizu no soko kara)

[Back to Dark Water] [Home] [Email]