Edmund Chen - Filmography (Dr. C.T. Lo)

1998
- Tian shang ren jian (aka Yellow Wedding)
1999
- Wenti bu da (aka Where Got Problem?)
- Ghoststories
2001
- "Da jiu dian" (aka "The Hotel ") (TV series)
- A Sharp Pencil
2002
- The Eye (aka Jian gui)
- "You qing you yi" (aka "Brotherhood") (TV series)

[Back to The Eye] [Home] [Email]