Chen Kuo Fu (Director)

1989
-
Guozhong nusheng (aka Dangerous Choices, aka Highschool Girls, aka Schoolgirl)
1993
- Zhi yao wei ni huo yi tian (aka Treasure Island)
1995
- Wo de mei li yu ai chou (aka The Peony Pavilion)
1998
- Zheng hun qi shi (aka The Personals)
2002
- Double Vision (aka Shuang tong)

[Back to Double Vision] [Home] [Email]