Benny Chan Chi Shun (Director, Human Pork Chop)


2001
- Peng shi zhi sang jin tian liang (aka Human Pork Chop)
2006
- Tam tam ching suet suet sing (aka Feel It Say It)

[Back to Human Pork Chop] [Home] [Email]